BED gruppe

Gruppen henvender sig til personer, der enten har diagnosen BED (Binge Eating Disorder / overspisningssyndrom) eller som af os vurderes til at have en BED lignende problematik og som er henvist til Center for Mestring.

Der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af overspisning (2005)

Gruppen har forankring i Afklaringsteamet.

Formål:

Gruppens deltagere får mulighed for at udforske sig selv i et forum, hvor der ikke er fokus på mad og træning, men derimod på succesoplevelser, fællesskab og den enkeltes liv her og nu. Dette fællesskab kan danne grundlag for at komme bag om spiseforstyrrelsen og tale om emner i relation til dette uden at føle skam og skyld, men tværtimod møde forståelse og samhørighed om noget, der ellers kan være meget tabubelagt.

Deltagerne får viden om og indsigt i deres psykiske sårbarhed i relation til spiseforstyrrelsen og kan derigennem opnå mestringsstrategier ift. en fremtidig livsstilsændring.

Rammer:

Tid: torsdage kl 12.45 – 14.30

Sted: lokale 1.4 i Center for Mestring

Antal deltagere: 3-8

Åben gruppe, dvs med løbende indtag.

Varighed: 12 gange

Forventninger til deltageren:

Gruppens deltagere må have en erkendelse af deres spiseforstyrrelse, samt en motivation for at deltage i en gruppe med ligestillede.

Metode:

Recoverybaseret tilgang hvor borgerne inddrages mest muligt

Jeg-støttende principper

Gruppebehandling

Kognitive metoder og redskaber

Eksempler på indhold:

Gruppesamtale og erfaringsudveksling

Social adfærdstræning

Fælles aktiviteter med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov

Psykoedukation

Bevægelse (evt. i samarbejde med psykiatrisk fysioterapeut)

Viden om hjælpemidler og andre relevante emner ift. livsmestring

Personalets rolle:

Gruppeledere og igangsættere, herunder at sikre, at gruppens formål opretholdes.

Evaluering:

Fra gang til gang – såvel på borger- som på personaleniveau

Hele forløbet evalueres ved afslutning.

Sidst opdateret: 29.08.2017