Afklaringsgruppe

Efter at have modtaget en henvisning i form af enten et VUM skema (§104) eller en indsatsplan (ressourceforløb), inviteres borgeren til en forsamtale. Forsamtalen tager afsæt i henvisningen og de mål, der er angivet der. I det tilfælde hvor borgeren er uafklaret ift. hvilket spor, vedkommende skal have primær tilknytning til, tilbydes borgeren at starte i Afklaringsgruppen.

1.Beskrivelse af gruppen:

Som udgangspunkt kan borgeren være i Afklaringsgruppen i op til tre måneder. Hver 4. uge afholdes individuel samtale, hvor der følges op på borgerens mål. Langt de fleste fortsætter i et forløb i Center for Mestring, mens enkelte undervejs vurderer eller vurderes til ikke at kunne profitere af vores tilbud. I så fald, og hvis borgeren ønsker det, hjælper vi i samarbejde med den pågældendes sagsbehandler med at finde en mere egnet løsning.

2. Formål:

Den røde tråd gennem hele forløbet er de mål, der er angivet fra myndighedsdelen, og som der arbejdes med at konkretisere i Afklaringsgruppen. Desuden kan borgeren øve sig i at indgå i en struktur ved at komme til en bestemt aktivitet på fastlagte tidspunkter. Borgeren kan vænne sig til at være i en gruppe, for at opnå tryghed ved at komme i Center for Mestring. Borgeren får mulighed for at få et større kendskab til, hvad man kan bruge Center for Mestring til, og hvilke metoder, der anvendes. Borgeren og vi får desuden mulighed for at vurdere, om tilbuddet passer til borgeren.

3. Rammer:

Sted: grupperum 1.2

Tid: mandag og onsdag kl 9.30 - 11.30. Der holdes pause efter behov. Borgeren får tilbud om/opfordres til at holde pausen i cafeen.        

Gruppen: op til 8 nystartede borgere. Der er løbende indtag. Hvis det er muligt, starter 2 - 3 borgere samtidig. Der er to faste fagprofessionelle.

Periode: Borgerne starter i andre tilbud i Center for Mestring efterhånden, som de er klar til det.  Borgeren kan som udgangspunkt være i Afklaringsgruppen max. 3mdr.

Samtaler: Der er individuelle samtaler ca. hver 4.uge, dog altid ved start og slut.

4. Deltagere:

Gruppen er for borgere, der er nystartede og/eller uafklarede ift. det videre forløb i Center for Mestring.

5. Deltagerforudsætninger:

Under forsamtalen undersøges bl.a. borgerens motivation og læringsstil ift. at deltage i et forløb i Center for Mestring. Borgeren må være motiveret for at arbejde hen imod en mere optimal mestring af eget liv for at få udbytte af deltagelse i Afklaringsgruppen. Desuden skal borgeren være i stand til at møde stabilt, samt være i stand til at kunne være fysisk og psykisk tilstede og kunne være aktivt deltagende.

6. Metode:

Der tages afsæt i, at hver borger er unik, og derfor tilpasses forløbet den enkelte. Der lægges stor vægt på identitetsopbygning og gruppetilhørsforhold.

Der gøres brug af de metoder og behandlingsprincipper, der i øvrigt bruges i Center for Mestring. Grundlæggende arbejdes der med relationsbehandling, jeg-støttende metoder, gruppebehandling, samt kognitiv behandling. I forhold til målarbejde tages der udgangspunkt i SMART modellen.

7. Indhold:

Indholdet bliver altid tilpasset gruppens aktuelle sammensætning og behov. Oftest arbejdes der dog ud fra en skabelon, hvor der startes med en runde ud fra overskriften ”hvordan møder du ind i dag”, og hvordan har du arbejdet med dine mål. På samme måde afsluttes der med en runde hvor borgeren er med til at måle effekten af dagens arbejde. Ud over fokus på personlige mål arbejdes der med fælles temaer eller problemstillinger, eller gruppen afprøver metoder, der anvendes i Center for Mestring, og som giver mening netop den dag med den gruppe. Ligeledes skal deltagerne i gruppen introduceres til de tilbud der i øvrigt tilbydes i Center for Mestring. Da der ofte starter og slutter gruppedeltagere, indgår der øvelser, der handler om at kunne præsentere sig og sige ”goddag” og ”farvel”.

8. Evaluering og tilbagemelding til kolleger og samarbejdspartnere:

Vi evaluerer gruppen umiddelbart efter hver gang.

Sagsbehandleren orienteres om opstart.

Som hovedregel afholdes der ved afslutning et overleveringsmøde med relevante samarbejdspartnere (sagsbehandler, bostøtte/mentor, kommende samarbejdsperson) og der udarbejdes en kort forløbsbeskrivelse til sagen.

Sidst opdateret: 27.08.2016