Fra levede erfaringer til erfaringskompetencer

Peer-uddannelsen er for mennesker, som har personlig erfaring med:

 • psykisk sårbarhed
 • livet som bruger af social- og/eller behandlingspsykiatrien
 • recovery

Målet med uddannelsen

På peer-uddannelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer. Uddannelsens overordnede formål er at sætte deltagerne i stand til at omforme disse levede erfaringer til erfaringskompetencer, som de kan bruge i arbejdet som peer-støtte (ligestillet støtte) for andre med psykisk sårbarhed.

Vigtige datoer peer-uddannelsen Viborg 2024

Uddannelsesstart: 9. september 2024

13. juni 2024, kl. 13.00 - 15.00: Informationsmøde om peer-uddannelsen

17. juni 2024, kl. 12: Ansøgningsstart

12. august 2024, kl. 13.00 - 15.00: Spørgetime

19. august 2024, kl. 8.00: Ansøgningsfrist

Der er ingen tilmelding til informationsmøde og spørgetime, du møder bare op på de nævnte tidspunkter.

Værd at vide om peer-uddannelsen

Den teoretiske del af peer-uddannelsen har et omfang på 78 timer. Undervisningen foregår over 13 uger med 2X3 timer om ugen. Ud over tilstedeværelse må der påregnes en del tid til forberedelse, refleksion/studiegrupper og efterbearbejdelse af undervisningen, bl.a. pga. det meget personlige engagement.

Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13 ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken består i, at man bliver peer-medarbejder enten i den regionale eller kommunale psykiatri. I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen.

På uddannelsen optages som udgangspunkt 8 studerende og undervisningen varetages af to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

På baggrund af skriftlige ansøgninger, udvælges de mest kvalificerede ansøgere til uddannelsen. Ansøgerne skal som udgangspunkt bo i Viborg, Randers eller Århus kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, skal deltagelsen afstemmes med egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr. Der er dog mulighed for at søge friplads eller tilskud for ansøgere fra kommuner i Region Midt.

Peer-uddannelsen er udviklet med det formål at gøre deltagerne i stand til at bruge deres levede erfaringer med psykisk sårbarhed og sygdom som en erfaringskompetence i professionelle relationer.

Den teoretiske del af uddannelsen er delt op i 7 moduler:


Modul 1: Peer-faglighed og erfaringskompetence

 • Uddannelsen indledes med en introduktion til peer-fagligheden og erfaringskompetencen for at skabe en fælles ramme og et fælles afsæt.

Modul 2: Recovery og empowerment

 • Hvad betyder recovery og empowerment, og hvordan sættes begreberne i spil som peer-medarbejder?

Modul 3: Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery

 • Deltagerne oplæres i at bruge redskabet ”Stil skarpt på dig selv - en vej til recovery”. Formålet hermed er, at deltagerne får et redskab, der, med udgangspunkt i egne erfaringer med redskabet, kan bruges i samtalen med de mennesker, de vil møde som peer-medarbejdere.

Modul 4: Diagnosemestring, sorg, krise og stigma

 • Deltagerne klædes på til at håndtere, forstå og vise forståelse for egne og - i et videre perspektiv som peer-medarbejdere - andres diagnoser, psykiske problemstillinger og reaktionsmønstre

Modul 5: Livshistoriefortælling

 • Deltagerne arbejder med og øver sig i at formidle egen recoveryhistorie. Desuden øves at bringe egne levede erfaringer i spil – og ligeledes parkere disse - når det er relevant i professionelle samtaler.

Modul 6: Kommunikation og konflikthåndtering

 • Der arbejdes med kommunikationsværktøjer med henblik på at gøre deltagerne i stand til at udøve en god kommunikation i arbejdet med andre mennesker.

Modul 7: Roller og grænser

 • - Der arbejdes med at sætte grænser - både for at være en tydelig rollemodel og for at passe på sig selv.

Efter 13 ugers teoretisk uddannelse starter en 13 ugers praktikperiode, hvor deltagerne skal afprøve og øve deres kompetencer i praksis.

 • Skal være over 18 år.

 • Skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og recovery.

 • Skal som udgangspunkt have været indlagt på et psykiatrisk afsnit eller været i ambulant behandling ved et psykiatrisk hospital (hos distrikts- eller lokalpsykiatrien) eller have modtaget social støtte fra en kommune (bostøtte, botilbud, dagtilbud m.v.).

 • Skal ønske at bruge egne erfaringer til at støtte andre i at komme sig.

 • Skal have et afklaret forhold til psykiatrien – både regionalt og kommunalt, idet uddannelsen bygger på et konstruktivt samarbejde med og mellem systemerne.

 • Skal kunne reflektere over egne oplevelser med psykisk sårbarhed, f.eks. have en bevidsthed omkring at ens egen oplevelse er særlig og ikke kan overføres til alle andre.

 • Skal have afstand til egne oplevelser med behandlings- og socialpsykiatrien – dvs. kunne skille egne eventuelle negative oplevelser fra det, man ønsker at arbejde med.

 • Skal ønske at opbygge kompetencer både i forhold til konkret viden og i forhold til sig selv
  (grænser, styrker mv.)

 • Skal kunne begå sig uden tolkebistand, herunder kunne skrive på dansk (der vil være lidt skriftligt arbejde på uddannelsen og i de efterfølgende funktioner).

 • Skal være på en form for forsørgelse, der er forenelig med deltagelse i uddannelsen – dvs. skal aftale med evt. sagsbehandler, at uddannelsen kan indgå i ens forløb.

 • Skal som udgangspunkt bo i Viborg, Randers eller Århus Kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, skal din deltagelse afstemmes med din egen kommune, som skal varetage en betaling på 14.000 kr. Der er dog mulighed for at søge friplads eller tilskud for ansøgere fra kommuner i Region Midt.

I Viborg Kommune uddanner vi nu hvert år såkaldte "peer-medarbejdere". Det er mennesker med psykisk sårbarhed, som nu støtter andre i samme situation.

Mød Mette Ludvigsen. Hun har, siden hun blev uddannet som peer-medarbejder i december 2016, været ansat på kommunens recovery-skole på Center for Mestring. Her er hun bl.a. med til at uddanne mennesker med psykisk sårbarhed til peer-medarbejdere.

– Min egen historie rummer en fortid med voldsomme oplevelser fysisk og psykisk og som følge af dem også en tilværelse med stort fravær i forbindelse med uddannelser og jobs. Jeg følte mig hele tiden på kanten, hvilket var enormt drænende og hårdt. Peer-uddannelsen har givet mig redskaber til at få øje på mine styrker og turde bruge dem. Derfor er det også en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe andre på vej, fortæller Mette Ludvigsen.

Netop nu er hun sammen med medunderviser på Recovery-skolen, Anne Bruhn-Houen, i gang med at forberede næste skoleårs peer-uddannelse, som starter i september.

Projekt bliver til fast tilbud

Baggrunden for peer-uddannelsen er et fireårigt projekt fra 2015-18, der skulle udvikle og afprøve ligestillet støtte som uddannelse og tilbud i et samarbejde mellem Viborg, Aarhus og Randers kommuner, Region Midt og pårørenderådet under SIND. Projektet var finansieret af den statslige satspulje under Socialstyrelsen.

Projektet gav så mange gode erfaringer, at Viborg Kommune nu har gjort uddannelsestilbuddet permanent, så psykisk sårbare borgere nu rådgiver andre i samme situation. Uddannelsen kaldes ’peer-uddannelsen’, og foregår over 13 uger, tre timer to gange om ugen, efterfulgt af en 13-ugers praktik.

Evaluering bakker op om gode erfaringer

Recovery-skolen uddanner otte peer-medarbejdere om året, og uddannelsen nytter, viser evalueringen af projektet, som er lavet i samarbejde med Socialstyrelsen.

– I 2018 viste evalueringen, at 95 pct. af deltagerne i uddannelsen oplever, at peer-uddannelsen har bidraget positivt til deres liv, og at 74 pct. nu er selvforsørgende efter endt uddannelse mod 54 pct. før, de gik i gang, fortæller Anne Bruhn-Houen.

Hun har været en del af uddannelsen fra starten og peger på, at der oprettes flere og flere stillinger som peer-medarbejdere inden for det offentlige – blandt andet som fremskudt rådgivning i Randers Kommune og på de forskellige regionale psykiatriske sengeafsnit.

– Peer-medarbejderne har nogle ganske særlige kompetencer i forhold til at hjælpe ligestillede videre i livet. Derfor har vi bygget uddannelsen op, så undervisningen altid foregår med to ligeværdige undervisere – en faguddannet og en peer-uddannet, siger Anne Bruhn-Houen.

Perspektiver for fremtiden

Mette Ludvigsen peger også på det unikke ved, at den ene af de to undervisere selv har haft problemstillinger med det psykiske helbred tæt inde på livet:

– Dem, der får støtte fra en peer-medarbejder, fortæller, at de finder mere håb for fremtiden og har fået mere kontrol over deres eget liv, fordi de kan se via andre, der har stået i samme situation, at man kan få det bedre, siger Mette Ludvigsen.

Alle nyansatte medarbejdere i Viborg kommunes psykiatri kommer også til at hilse på en peer-medarbejder. Mette Ludvigsen skal nemlig undervise dem i, hvordan vi tænker recovery og socialpsykiatrisk rehabilitering i Viborg Kommune i samarbejde med Jane Aslaug, som er leder af psykiatrien.

Fakta om peer-uddannelsen

Uddannelsen er udviklet til mennesker, som ønsker at arbejde som peer-medarbejdere. Uddannelsens pensum er derfor opbygget på en måde, der ruster deltagerne til teoretisk og praktisk at varetage de opgaver en peer-medarbejder skal udføre.

Den teoretiske del af peer-uddannelsen varer 78 timer, og undervisningen foregår over 13 uger med 2 x 3 timer om ugen. Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13-ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikpladserne er fordelt mellem regionspsykiatrien og den kommunale psykiatri.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen.

Video om Peer-uddannelsen